(Xây dựng) - Trong những năm qua, cùng với các chính sách cho vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cho các địa phương vay vốn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn, giúp các xã nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo đúng cam kết. Đến nay, tổng dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.700 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm 2013, chiếm 14,3% tổng dự nợ toàn ngành.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, nguồn vốn vay tín dụng đã giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư và mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh cho hiệu quả kinh tế cao. Kết cấu hạ tầng về hệ thống thủy lợi, đường giao thông nông thôn,... được đầu tư, nâng cấp làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Văn Nhất