KTNT - Những năm trước, diện tích đồng chiêm trũng ở Vĩnh Phúc được bà con cấy hai vụ lúa. Vì thường xuyên bị ngập úng nên lúa mùa thường cho năng suất rất thấp. Quyết định chuyển 4.300ha đồng chiêm trũng sang cấy một vụ lúa và nuôi một vụ cá đã mang lại kết quả khả quan, cho thấy sự đúng đắn của hướng chuyển đổi này.