Trong 9 tháng đầu nãm nay, tổng lyợ́ng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh 331.624 lyợ́t, đạt 78% kế hoạch nãm và tãng 25% so với cùng kỳ 2006. Trong đó, khách quốc tế 97.678 lyợ́t, đạt 85% kế hoạch nãm, tãng 59%; khách trong nyớ́c 234.216 lyợ́t, đạt 76% kế hoạch nãm, tãng 15% so với cùng kỳ 2006.