Ngân hàng Công thương Việt Nam đã ký với Microsoft Office bản quyền sử dụng phần mềm theo thỏa thuận doanh nghiệp về cài đặt sử dụng phần mềm có bản quyền cho cả máy chủ và máy trạm trên hệ thống công nghệ thông tin của VietinBank.