Theo văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank), ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 229 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2012. Cổ tức 6%.

VietCapitalBank đặt mục tiêu tổng tài sản 24,000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2012. Vốn chủ sở hữu tăng 2%, lên 3,344 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động 20,200 tỷ đồng, tăng 18%. Tổng dư nợ tín dụng 9,856 tỷ đồng, tăng 12%.

Số lượng nhân viên cũng sẽ tăng từ 906 người lên 1,062 người.

Tổng thu nhập hoạt động ở mức 794 tỷ đồng, tăng 19%.

Lợi nhuận trước thuế 305 tỷ đồng, tăng 12%. EPS là 763 đồng.

Một số chỉ tiêu 2013 của VietCapitalBank

Được biết, năm 2012, VietCapitalBank đạt 272 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế giảm 24% khi đạt 204 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chia cổ tức 5%, tương đương 168 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban kiểm soát, trong năm 2012, ban kiểm soát đã đề xuất Bn Tổng giám đốc kiện toàn bộ máy chi nhánh Đăk Lăk do hoạt động thua lỗ liên tiếp trên 4 năm từ khi thành lập. Giải quyết trường hợp ông Tôn Thất Viên – Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu sau khi gây ra nhiều sai phạm trong thời gian đương nhiệm.

Cũng theo tờ trình, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT giải quyết một số vấn đề, trong đó có việc:

- Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh;

- Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ của VietCapitalBank trở lên;

- Quyết định lựa chọn và tiến hành thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý của ngân hàng trên cơ sở có lợi nhất cho cổ đông và VietCapitalBank. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của VietCapitalBank…

Đại hội cũng sẽ bàn về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Bông có đơn từ nhiệm gửi HĐQT.

Thanh Nụ (Vietstock)

ffn