Theo Bộ Tài chính, đây là Hiệp định thuế đầu tiên Việt Nam ký kết với một quốc gia ở Trung Đông.