Ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo một số bộ và cơ quan Việt Nam tham gia tham gia thực hiện hỗ trợ kỹ thuật vùng "Nghiên cứu phát triển các lưu vực sông Sê San, Srêpôk, Sê Kông (thuộc hệ thống sông Mê Công".