Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.

Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020 đặt ra những mục tiêu cụ thể như, năm 2015, phấn đấu tăng tốc đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ đạt 1,5% GDP và nâng lên trên 2% GDP vào năm 2020, bảo đảm mức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ không dưới 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm; giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ tăng trung bình 15-17%/năm.

Về cơ chế hoạt động khoa học công nghệ, Việt Nam sẽ triển khai mô hình hợp tác công-tư trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát triển các hình thức hợp tác nghiên cứu, đổi mới công nghệ, thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ theo đặt hàng của Chính phủ, các bộ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức khác.

Phấn đấu đến năm 2020, nước ta hình thành 60 tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đạt trình độ khu vực và thế giới, cùng 5.000 doanh nghiệp, 60 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Nguồn Báo Đầu tư