Theo bản báo cáo, trừ Pakistan, Việt Nam có chi phí sử dụng vốn rất cao (17%), vượt qua tất cả các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.