(CATP) Mấy người biết trong số khách đến viếng chùa hằng ngày có những kẻ chuyên đi “câu” tiền cúng dường của khách thập phương. Lợi dụng lúc chùa thanh vắng, chúng sẽ ra tay.