Sắp tới, người sử dụng điện thoại có thể giao dịch tài chính với nhau bằng điện thoại ATM.