Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế VIB, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB được tăng vốn điều lệ.

VIB, ACB duoc tang von dieu le - Anh 1

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế tăng vốn điều lệ từ 4.845 tỷ đồng lên 5.644,425 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế thông qua tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu tăng vốn điều lệ từ 9.376 tỷ đồng lên 10.273 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thông qua tại Nghị quyết số 1340/TCQĐ-HĐQT.16 ngày 08/4/2016.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 2 Ngân hàng thương mại trên thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, 2 Ngân hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Lưu Thủy