VIAC (No.1) Limited Partnership lướt sóng 24.8 triệu cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (HOSE: VSH).

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12,425,130 cp (6.14 %)

•Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Bán: 12,425,130 cp/Mua: 12,425,130 cp

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12,425,130 cổ phiếu

•Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 19/04/2012-19/06/2012