(NDHMoney) Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

Tháng 5/2007, Dược phẩm Vĩnh Phúc đã thực hiện chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 5,944 tỷ đồng lên 17,832 tỷ đồng cho 418 cổ đông khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán (vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng). Trụ sở Vinphaco và Trung tâm phân phối thuốc tiêu chuẩn GMP-WHO của Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh phúc. Ảnh: Vinaphaco. Tháng 4/2008, Dược phẩm Vĩnh Phúc đã thực hiện chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 17,832 tỷ đồng lên 30,314 tỷ đồng cho 448 cổ đông nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phân phối chứng khoán không đúng quy định là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 13 và Điều 21 Luật Chứng khoán. Vào thời điểm ngày 8/6/2007, Dược phẩm Vĩnh Phúc đã có 418 cổ đông với số vốn điều lệ đã góp là 17,832 tỷ đồng (theo báo cáo tài chính năm đã được soát xét năm 2007). Việc Công ty đến ngày 17/8/2010 mới gửi hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán. Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Dược phẩm Vĩnh Phúc 70 triệu đồng, gồm: phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP; phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.