Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (bộ Y tế) đã làm việc với bộ Khoa học và công nghệ về việc công bố thông tin chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.