Thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn như sau: