Ngày 17/4/2008, TTGDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 69/VF-TH ngày 17/4/08 về việc thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của CTCP Vận tải và Thuê tàu.