Chỉ với 5 bước, bạn đã vẽ được một con gà mái.

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Vũ Vân