Chính phủ (CP) vừa ban hành Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ (VPCP).

Ve chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Van phong Chinh phu - Anh 1

Theo đó, VPCP tham mưu tổng hợp, điều phối giúp CP phối hợp các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình CP xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật; thẩm tra về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử lý và tham mưu tổng hợp về nội dung; có ý kiến độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo theo chương trình công tác của CP...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-12-2016.