Theo BCTC hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán của CTCP XNK & Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG), khoản lãi sau thuế chỉ còn 103 tỷ đồng, chỉ bằng 18% so với mức 584 tỷ đồng trước khi kiểm toán.

Sau kiểm toán, hoạt động tài chính lỗ thêm 357 tỷ đồng, từ mức lỗ 727 tỷ đồng lên âm 1,084 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận thuần giảm 319 tỷ đồng, xuống còn 327 tỷ đồng sau kiểm toán.

Chính 2 sự sụt giảm này đã dẫn đến sự giảm sút nghiêm trọng trong lợi nhuận trước và sau thuế sau kiểm toán của công ty.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế chỉ còn 388 tỷ đồng, chênh lệch 431 tỷ đồng so với mức 819 tỷ đồng trước kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh từ 447 tỷ đồng xuống còn 40 tỷ đồng. EPS chỉ còn 134 đồng, giảm đến 1,357 đồng sau kiểm toán.

Ngoài ra, công ty kiểm toán Deloitte còn lưu ý về khoản công nợ tiềm tàng có thể nảy sinh của Tổng Công ty có liên quan đến việc “Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tài chính sau thanh tra cổ phần hóa Tổng CTCP XNK & Xây dựng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, công ty còn áp dụng phương pháp ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có sự khác biệt so với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS10).