Ban Đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam như sau: