Báo cáo tài chính chi tiết quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Vinaconex 6 (HaSTC: VC6):

* File đính kèm