Hết tháng 3-2011, các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp siêu nhỏ) phải tự in hoặc đặt in hóa đơn. Để việc thực hiện được nhanh chóng, thống nhất, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Thị Mai giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề này.

- Theo quy định, từ ngày đầu năm 2011, khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu. Tuy nhiên, do hợp đồng với nhà in chậm hoàn thành nên những tháng đầu năm 2011 doanh nghiệp chưa có hóa đơn xuất khẩu để sử dụng. Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn GTGT không? Nếu trong năm 2010 doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn GTGT hoặc đã mua hóa đơn GTGT để sử dụng cho bán hàng trong nước và xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng hết được tiếp tục sử dụng để bán hàng trong nước và xuất khẩu đến hết ngày 31-3-2011. Tuy nhiên, để tiếp tục sử dụng, doanh nghiệp phải gửi đăng ký theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 Thông tư 153 đến cơ quan thuế. - Doanh nghiệp có được phát hành hóa đơn xuất khẩu dùng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT và commercial invoice để giao cho khách hàng nước ngoài không? Tại điểm c khoản 2 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 4, đoạn cuối khoản 2 Điều 9, điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư 153 và khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2905/QĐ-BTC của Bộ Tài chính có quy định: Từ đầu năm 2011 khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu. Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Theo hướng dẫn tại Thông tư 153, đối với hóa đơn xuất khẩu thể hiện tên loại hóa đơn là hóa đơn xuất khẩu hoặc tên gọi khác theo thông lệ, tập quán thương mại, ví dụ: invoice, commercial invoice… Do vậy, đơn vị có thể chỉ dùng commercial invoice bằng tiếng anh và bổ sung thêm các tiêu thức: số thứ tự hóa đơn; ký hiệu mẫu số hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu và thực hiện thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư 153 để phục vụ khấu trừ, hoàn thuế GTGT và giao khách hàng nước ngoài. - Tại Điểm 2.3, Phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ sở có hàng ủy thác xuất khẩu khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Tuy nhiên, tại Điểm 2.3, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác; sau đó căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Vậy từ ngày 1-1-2010, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu phải lập hóa đơn GTGT hay hóa đơn xuất khẩu để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT? Theo các hướng dẫn nêu trên, khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài. - Trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP và Thông tư số 120/2002/TT-BTC có đủ các tiêu thức bắt buộc, trong đó tiêu thức “số thứ tự” chỉ có 6 chữ số thì doanh nghiệp có được thông báo phát hành để tiếp tục sử dụng số hóa đơn này đến hết không? Đối với doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 với số lượng lớn, nhưng đến hết ngày 31-3-2011 đơn vị vẫn chưa sử dụng hết, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 có đủ các tiêu thức bắt buộc (tên loại hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nhưng có số thứ tự là 6 chữ số thì doanh nghiệp thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng. Khi sử dụng hết số hóa đơn này, doanh nghiệp phải tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Hàn Ni ghi Thông tin liên quan - Có được dùng cùng loại hóa đơn giá trị gia tăng? - Hóa đơn tự in, đặt in - Những nội dung cần thể hiện - Làm sao tránh hóa đơn giả? - Hướng dẫn mới nhất về hóa đơn tự in - Một số nội dung không cần thể hiện - Doanh nghiệp được tạo logo trên hóa đơn tự in - Nghị định 51- Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn - Doanh nghiệp nào được tự in hóa đơn? - Rắc rối chuyện in hóa đơn - Giao quyền in hóa đơn cho doanh nghiệp - Có chấm dứt khai “âm”, hoàn thuế? - Đầu năm 2011: Doanh nghiệp phải tự in hóa đơn