– Tổng Cục Thống kê cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2010, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa tiếp tục phát triển ổn định cả về vận chuyển và khối lượng vận chuyển.

Cụ thể, tính đến 9 tháng đầu năm 2010, vận tải hành khách ước tính tăng 14,2% về vận chuyển và tăng 16,5% về luân chuyển so với cùng kỳ năm 2009, bao gồm: Vận tải đường bộ tăng 15% và tăng 13,6%; đường sông tăng 3,4% và tăng 3,1%; đường hàng không tăng 32,1% và tăng 30,6%; đường biển tăng 4,2% và tăng 5%; đường sắt tăng 6,1% và tăng 8,5%. Đối với vận tải hàng hóa, trong 9 tháng đầu năm 2010 ước tính tăng 12,2% về khối lượng vận chuyển và tăng 9,7% về khối lượng luân chuyển so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vận tải trong nước tăng 12,6% và tăng 10%; vận tải ngoài nước tăng 10,4% và tăng 8,6%. Cũng trong 9 tháng qua, vận tải hàng hóa đường bộ tăng 13% và tăng 14,3%; đường sông tăng 5,1% và tăng 1,3%; đường biển tăng 22% và tăng 10,1%; đường sắt giảm 5,8% về khối lượng vận chuyển.