Đây là nội dung buổi làm việc của ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu văn nghệ sĩ nhằm bổ sung, hoàn chỉnh Đề án tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới