(PLO) Bao gồm các nội dung về bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân; cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế...

Thông tư 17 /2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thông tư 18 /2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề; Lắp đặt thiết bị điện; Nguội chế tạo…

Chỉ thị 26 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Chỉ thị 27 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Quyết định 46 /2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Nghị quyết 60 /NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân (AANZFTA).

Nghị quyết 62 /NQ-CP của Chính phủ về việc ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN (MRA).

Nghị quyết 63 /NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Nghị định 81 /2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

Nghị định 82/ 2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thông tư liên tịch 101 /2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐ sửa đổi, bổ sung thông tư 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐ quy định về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu…

Thông tư 104/ 2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.

Thông tư 106 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Thông tư 108 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Thông tư 113 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2.

Thông tư 119 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Thông báo 334 /TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Thông báo 337 /TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư.

Thông báo 341 /TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại cuộc họp với Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển.

Thông báo 557 /TB-BTC của Bộ Tài chính về kết quả cuộc họp về biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

Quyết định 1046 /QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Quyết định 1456 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

Quyết định 1464 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Quyết định 1469/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định 1500 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Quyết định 1512 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định 1949 /QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Quyết định 1989 /QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Công văn 5316 /BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Công văn 5338 /BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2015.

Công văn 5356 /BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Còn tiếp...

Đ.LIÊN