Người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại KKTCK, có thu nhập từ việc làm tại KKTCK thuộc diện chịu thuế TNCN theo quy định tại Luật thuế TNCN được giảm 50% số thuế phải nộp.

Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN thực hiện theo quy định của pháp luật. Ưu đãi về thuế Giá trị gia tăng (GTGT). Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc KKTCK, hàng hóa, dịch vụ NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc KKTCK và hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc KKTCK xuất ra nước ngoài thuộc diện không chịu thuế GTGT. Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong KKTCK và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào khu phi thuế quan thuộc KKTCK được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%. Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này trên cơ sở đề nghị của UBND các tỉnh có KKTCK. Hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc KKTCK đưa vào tiêu thụ tại các khu chức năng khác trong KKTCK hoặc đưa vào tiêu thụ trong nội địa Việt Nam phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.