Bộ Xây dựng vừa có Báo cáo số 76/BC-BXD về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh, đầu tư tháng 9 và 9 tháng năm 2016 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Uoc dat 112.394 ty dong - Anh 1

Giá trị sản xuất kinh doanh của các DN ngành Xây dựng 9 tháng năm 2016 ước đạt 112.394 tỷ đồng. Ảnh: QT

Giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành Xây dựng tháng 9 ước đạt 13.210 tỷ đồng, 9 tháng năm 2016 ước đạt 112.394 tỷ đồng, bằng 69,4% so với kế hoạch năm 2016, bằng 105,0% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 9 đạt 4.823 tỷ đồng, 9 tháng năm 2016 đạt 42.057 tỷ đồng, bằng 71,0% so với kế hoạch năm 2016, bằng 98,0% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 9 đạt 5.593 tỷ đồng, 9 tháng năm 2016 đạt 46.262 tỷ đồng, bằng 71,0% so với kế hoạch năm 2016, bằng 116,0% so với cùng kỳ năm 2015.

Căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2016 khoảng 75 - 77 triệu tấn, tăng 3,2-6% so với năm 2015; trong đó tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn, tăng 4,5% - 6,3%; xuất khẩu 16 -17 triệu tấn, tương đương năm 2015.

Ước thực hiện tháng 9 năm 2016, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 5,25 triệu tấn, xuất khẩu clinker và xi măng ước đạt 1,30 triệu tấn. Ước thực hiện 9 tháng năm 2016, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa ước đạt 43,55 triệu tấn bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2015, xuất khẩu clinker và xi măng ước đạt 11,70 triệu tấn bằng bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 9/2016 sản lượng xi măng tiêu thụ nội tăng mạnh với tháng 8 do thời tiết do nhiều công trình xây dựng được triển khai và thời tiết thuận lợi cho xây dựng; giá bán xi măng tháng 9/2016 nhìn chung vẫn ổn định.

Giá trị tư vấn, ước thực hiện tháng 9 đạt 248 tỷ đồng, 9 tháng năm 2016 đạt 1.497 tỷ đồng, bằng 76,1% so kế hoạch năm 2016 và bằng 186,1% so cùng kỳ năm 2015.

Giá trị sản xuất kinh doanh khác, ước thực hiện tháng 9 đạt 2.546 tỷ đồng, 9 tháng năm 2016 đạt 22.578 tỷ đồng, bằng 63,4% so kế hoạch năm 2016 và bằng 96,5% so cùng kỳ năm 2015.

Nhập khẩu, ước thực hiện tháng 9 đạt 10,061 triệu USD, 9 tháng năm 2016 đạt 121,582 triệu USD, bằng 87,6% so với kế hoạch năm 2016.

Xuất khẩu, ước thực hiện tháng 9 đạt 14,100 triệu USD, 9 tháng năm 2016 đạt 136,794 triệu USD, bằng 55,4% so với kế hoạch năm 2016.

Trần Quý