ND - Tại Quyết định số 237/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ứng trước 4.500 tỷ đồng cho các dự án cấp bách, có khả năng hoàn thành trong năm 2009 và 2010 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.