Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho rằng lý do TTF đưa ra không thuộc phạm vi bất khả kháng.

UBCKNN khong chap thuan cho TTF gia han BCTC quy II/2017 den thang 9 - Anh 1

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành(HOSE:TTF) đã có thông báo xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý II/2017 và báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét cho đến 15/09/2017. Lý do TTF đưa ra là Công ty đang tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và tài chính. Song song với nổ lực phát hành thêm vốn 1.000 tỷ đồng, Công ty đang trong quá trình đàm phán việc miễn giảm nợ lãi vay tồn đọng tại các ngân hàng. Việc đàm phán đang trong giai đoạn cuối cùng để đạt được số liệu miễn giảm lãi vay chính xác từ các ngân hàng để phản ánh vào tình hình tài chính của TTF vào ngày 30/06/2017.

Trước đề nghị gia hạn này, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết lý do xin tiếp tục gia hạn thời hạn công bố BCTC quý và BCTC bán niên của Công ty không thuộc lý do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn…) theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 155/2015/TT-BTC) ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Ủy ban đã chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC quý và BCTC bán niên soát xét lập cho năm tài chính 2017 nên đề nghị TTF thực hiện báo cáo và công bố thông tin về BCTC quý và BCTC bán niên soát xét 2017 theo thời hạn đã được gia hạn. Đồng thời, Công ty cần tăng cường công tác kế toán tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và quản trị nhằm đảm bảo chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, pháp luật kế toán, kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan.