ND - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp lần một năm 2008 của THPT là 75,96%, cao hơn kỳ thi lần một năm 2007 là 9,24%, của giáo dục thường xuyên là 42,42%, cao hơn kỳ thi lần 1 năm 2007 là 15,96%.