(Vietstock) – Ngày 24/03, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của CTCP Than Vàng Danh (HNX: TVD) đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu 2,537 tỷ đồng và 89 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

* TVD phấn đấu lợi nhuận 2011 đạt 89 tỷ đồng Đại hội nhất trí với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 của HĐQT và thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2010 là 18%. Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua việc đổi tên công ty thành CTCP Than Vàng Danh – Vinacomin.