Căn cứ thông báo số 671/TB-VSD ngày 22/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV4 như sau: · Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông · Mệnh giá: 10.000 đồng · Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2011 · Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2011 · Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 · Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết · Thời gian thực hiện: 7h30 ngày 26/04/2011 · Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa, số 46 Trần Phú, TP.Nha Trang, Khánh Hòa · Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010; - Báo cáo hoạt động của BGĐ, HĐQT, BKS; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.