Bộ Khoa học và Công nghệ và các Ban chủ nhiệm chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC.01, KC.02, KC.03, KC.04, KC.05, KC.09 và KC.10 xin thông báo: