Liên tiếp trong 3 năm qua, cơ quan thuế cũng tuyên chiến với nợ đọng và gian dối thuế. Tuy nhiên, tuyên chiến thì mạnh mẽ, song kết quả lại... bất thành. Theo thống kê năm 2007, tình trạng nợ đọng thuế lại cao hơn năm 2006.