Theo Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18-1-2008, việc sử dụng vốn của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.