Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, sau khi đã trình Quốc hội bản báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân.

Bản báo cáo của Ủy ban dự thảo cho biết, với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đã có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức. Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực ý kiến của nhân dân. “Nhìn chung, ý kiến của nhân dân tán thành với các nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban DTSĐHP công bố, đồng thời nhân dân cũng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm vào các nội dung cụ thể của dự thảo” - Ủy ban dự thảo đánh giá. Sau khi chỉnh lý, dự thảo tiếp tục được lấy ý kiến đại biểu Quốc hội tại các tổ, sau đó thảo luận tại hội trường.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều dự án luật. Đặc biệt, dự án Luật Tiếp Công dân lần đầu tiên trình Quốc hội với nhiều điểm mới, được kỳ vọng sẽ tạo thiết chế cần thiết để đưa hoạt động tiếp công dân vào khuôn khổ, nêu cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực này. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, dự thảo luật chưa quy định cụ thể sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong công tác tiếp công dân, do đó có thể gây sự chồng chéo, lúng túng khi thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân. Đáng chú ý là vấn đề quy định chế tài xử lý đối với trường hợp cơ quan tiếp công dân hoặc người đứng đầu cơ quan khi không hoàn thành nhiệm vụ...

Phiên họp thứ năm tới đây, Quốc hội sẽ dành trọn một ngày (phát thanh, truyền hình trực tiếp) để thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội những tháng đầu năm