TTO - 17g chiều 29-5, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, với 458 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 92,9%). Trong số 475 đại biểu có mặt tại hội trường, có 4 đại biểu không tán thành và 13 đại biểu không biểu quyết.