Dưới đây là một số quy định mới của Luật Giao thông đường bộ sửa đổi bổ sung vừa triển khai ban hành hôm 17-2.