“Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được tiến hành kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần xã hội, trở thành nếp sống sinh hoạt hằng ngày và ý thức tự giác của mỗi người dân”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai cuộc vận động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2010 do Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25-6 ở Hà Nội. Thay mặt BCĐ Trung ương cuộc vận động, Tổng Bí thư biểu dương những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện cuộc vận động 6 tháng đầu năm 2010. Tổng Bí thư đánh giá cuộc vận động tiếp tục được các cấp quan tâm, khẩn trương triển khai với nhiều hình thức, cách thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, tạo sức lan tỏa; đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, thu hút sự ủng hộ nhiệt tình, rộng rãi của toàn Đảng, các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị và toàn dân. Kết quả cuộc vận động thực sự có tác động tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Nội dung “làm theo” rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn; một số nơi cụ thể hóa nội dung này bằng những công việc hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, đảng viên và BCĐ các cấp rất quan trọng. BCĐ các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng. BCĐ các cấp cần chỉ đạo gắn chặt hơn nội dung triển khai cuộc vận động với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động trong cộng đồng Việt kiều. Công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh, gắn với việc chuẩn bị đại hội thi đua toàn quốc; tăng cường tuyên truyền gương tốt, những mặt tích cực trong xã hội, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực... Tán thành chủ trương nên có hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, Tổng Bí thư giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua - Khen thưởng, đề xuất đưa hình thức khen thưởng tặng Huy hiệu Bác Hồ vào luật.