Hội nghị trực tuyến kết nối với 63 tỉnh thành phố về tổng kết 6 năm thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước;

Hội nghị trực tuyến kết nối với 63 tỉnh thành phố về tổng kết 6 năm thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước;

CôngThương - Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã được Bộ Tài Chính và Bộ Nội Vụ tổ chức hôm qua (6/4/2012) tại Hà Nội.

Bớt ỷ lại vào "bầu sữa" ngân sách

Kết quả thực hiện Nghị định 130 cho thấy, đến thời điểm hiện nay đã có TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận triển khai giao thực hiện chế độ tự chủ cho 100% số xã, phường; một số tỉnh, thành phố đang thực hiện thí điểm ở một số xã như: Hà Giang, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp với tỷ lệ từ gần 10% đến hơn 95%.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của 17 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Tổng kinh phí năm 2010 được giao khoảng 3.022 tỷ đồng, trong đó kinh phí giao tự chủ 1.494 tỷ đồng, chiếm 49,43% tổng số kinh phí. Thực hiện tự chủ 1.314 tỷ đồng, đạt 87,99% so kinh phí tự chủ được giao, tiết kiệm 179 tỷ đồng, đạt 13,66% so kinh phi tự chủ được giao. Kinh phí không tự chủ là 1.528 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được thực hiện tại 59 địa phương là: tổng kinh phí năm 2010 được giao khoảng 11.474 tỷ đồng, trong đó kinh phí giao tự chủ 7.999 tỷ đồng, chiếm 69,71% tổng số kinh phí. Thực hiện tự chủ 7.288 tỷ đồng, đạt 91,10% so kinh phí tự chủ được giao, tiết kiệm 711 tỷ đồng, đạt 8,90% so kinh phi tự chủ được giao; kinh phí không tự chủ là 3.475 tỷ đồng.

Đánh giá của các địa phương đều cho rằng, cơ chế cho phép sử dụng kinh phí tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức bước đầu đã gắn việc sử dụng kinh phí với chất lượng và hiệu quả công việc; tạo tiền đề để đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo kết quả đầu ra; góp phần thúc đẩy các cơ quan sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức. Đến nay, hầu hết các cơ quan Trung ương đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công, trong đó quy định phân phối tiền thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức đã gắn với hiệu suất công tác.

Tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng khi tự chủ chi phí

Sau 5 năm thực hiện tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43, số lượng đơn vị đảm bảo tự chủ một phần chi phí trong hoạt động chiếm từ 40% - 62,2% tùy thuộc vào địa phương và bộ ngành; lượng đơn vị tự chủ hoàn toàn về chi phí chiếm từ 2,6-28%. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, sự nghiệp kinh tế... được giao quyền tự chủ tài chính đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; đồng thời chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ, phát triển nguồn thu.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, thu sự nghiệp bảo đảm hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan Trung ương năm 2010 đạt khoảng 12.516 tỷ đồng (bằng 68,84% kinh phí hoạt động thường xuyên). Các đơn vị tại địa phương thu sự nghiệp bảo đảm hoạt động thường xuyên năm 2010 đạt 27.539 tỷ đồng (bằng 43,44% kinh phí hoạt động thường xuyên). Số thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp theo hướng năm sau cao hơn năm trước: năm 2008 đạt khoảng 37.509 tỷ đồng, năm 2009 đạt 39.808 tỷ đồng (bằng 106,13% so với năm 2008), năm 2010 đạt 40.056 tỷ đồng (bằng 101% so với năm 2009).

Nhiều đơn vị sự nghiệp tiết kiệm chi thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sự nghiệp khi tại các bộ, cơ quan trung ương đã có 143 đơn vị tiết kiệm chi thường xuyên, với kinh phí tiết kiệm được khoảng 1.021 tỷ đồng; tại địa phương có 1.486 đơn vị tiết kiệm chi thường xuyên, với kinh phí tiết kiệm được 650 tỷ đồng.