(ĐCSVN) - Có thể khẳng định, thành công lớn nhất của khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám , là do Đảng ta đã có sự chuẩn bị và khi thời cơ đến thì biết chớp lấy thời cơ, chọn đúng thời cơ “nổ ra đúng lúc”. Bài học về chọn thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám còn có giá trị đến tận hôm nay, khi chúng ta đã và đang xử lý một số vấn đề nhằm chống suy giảm kinh tế, khi nền kinh tế thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp.

Trong lịch sử của các cuộc Cách mạng trên thế giới, đặc biệt là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga do Lê-Nin lãnh đạo năm 1917 thành công đều bắt nguồn từ nghệ thuật do Lê-Nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chọn đúng thời cơ “nổ ra đúng lúc”.Từ cuộc Cách mạng Tháng Mưòi Nga thành công đã giúp cho giai cấp vô sản trên thế giới nhất là các dân tộc bị áp bức bóc lột có nhận thức sâu sắc thêm một chân lý mang tính thực tiễn: các cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, vấn đề xác định thời cơ chuẩn bị lực lượng cách mạng để chớp thời cơ khởi nghĩa là những yếu tố hết sức quan trọng đưa cuộc khởi nghĩa đến thành công. Nguyên lý trên được minh chứng một cách hùng hồn: Cuộc Tổng khởi nghĩa dành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những vận dụng một cách sáng tạo, nhạy bén chớp thời cơ khởi nghĩa của Bác Hồ và Đảng ta. Do nhận thức được tầm quan trọng của thời cơ, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chi Minh, ngay từ những năm đầu thập niên 20 (thế kỷ 20) đã sớm đưa ra những quan điểm về thời cách mạng ở Đông Dương đang đến gần. Người viết “: Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cấch ghê gớm khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú phải thúc đẩy cho thời cơ đến mau.”! Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra và lan rộng, rồi năm 1940 phát-xít Đức tấn công Pháp. Ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật-Pháp tranh nhau miếng mồi Đông Dương. Trước tình hình trên, Bác Hồ của chúng ta khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định, thời cơ giải phóng dân tộc đang đến gần. Tình thế cách mạng sắp xuất hiện. Trên tinh thần đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 tháng 5-1941, sau khi đánh giá tình hình thế giới và trong nước đã thống nhất nhận định; Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lai được. Với quyết tâm phải dành cho được độc lập, tự do, Đảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng, trước hết là tập trung xây dựng lực lương chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chủ động đón thời cơ, nổi dậy dành chính quyền, khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Đảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh( tức Việt Minh) kêu gọi nhân dân dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng đứng về phe đồng minh chống phát xít. Nhận định của Đảng dựa trên cơ sơ phân tích khoa học và lý luận cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, một cách biện chứng, khách quan, toàn diện, toàn cục; thể hiện tư duy nhạy bén của Đảng, trong việc đánh giá thời cơ, đánh giá về so sánh lực lượng cách mạng giữa ta và địch, nắm vững quy luật vận động của chiến tranh, tính quy luật tất yếu, có áp bức dân tộc, có đấu tranh giải phóng dân tộc. Một lần nữa chúng ta thấy tầm vóc tư duy chiến lược của Đảng và Bác Hồ thể hiện rõ ở chỗ: Sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, nhanh chóng triển khai thực hiện để thúc đẩy cách mạng. Tức là không thụ động chờ thời cơ, mà phải tích cực, chủ động tiến hành đấu tranh cách mạng để tạo ra thời cơ cách mạng. Tháng 3-1945, Nhật đảo chính Pháp, kéo theo đó là khủng hoảng chính trị, kinh tế ở Việt Nam.Ngay sau đó ta chủ trương: “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta!”. Đồng thời Đảng ta phát động phong trào chống Nhật cứu nước. Đến tháng 7-1945, phát xít Đức-Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Bác Hồ vẫn chỉ thị cho các đồng chí của mình: “ Lúc này, thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập! “. Khi Nhật đầu hàng đồng minh (13-8-1945), Đảng ta đã khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: “ giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy! đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Cả dân tộc theo tiếng gọi thiêng liêng trên, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng các địa phương trong cả nước đã dành thắng lợi. Thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chứng tỏ, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn chiến lược vượt trước thời gian, xác định đúng thời cơ cho nên đã chuẩn bị tốt lực lượng, sẵn sàng chủ động chớp thời cơ lãnh đạo nhân ta đứng lên tổng khởi nghĩa giành thắng lợi. Đây là sự vận dụng sáng tạo quy luật vận động phát triển của khởi nghĩa và cách mạng, khôn khéo trong nghệ thuật chỉ đạo chớp thời, giành thắng lợi. Hơn sáu thập kỷ đã trôi qua, nhưng những bài học về nhận định thời cơ, không thụ động chờ thời cơ đến, mà phải tích cực chủ động tạo ra thời cơ. Khi thời cơ đến phải chớp lấy thời cơ quyết giành cho được những mục tiêu chiến lược cách mạng đã đề ra vẫn còn nguyên giá trị thời sự chẳng những cho hôm nay mà còn sống mãi với thời gian. Những ngày này, nhận định về thời cơ trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước, nhất là tình hình kinh tế đang diễn biến hết sức phức tạp. Vấn đề hội nhập và toàn cầu hóa đang nổi lên như là một xu thế vận động tất yếu của thế giới hiện đại, Đảng ta khẳng định, cách mạng nước ta đang đứng trước những thời cơ vận hội mới thuận lợi chưa từng có. đồng thời cũng gặp những khó khăn thách thức lớn. Nếu như trước đây, trong Cách mạng Tháng Tám, khi tình thế cách mạng chưa đến, thời cơ chưa xuất hiện thì Đảng ta chủ trương xây dựng lực lượng, chủ động chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng khi thời cơ đến để tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, thì giờ đây một số nền kinh tế lớn trên thế giới đang ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế.toàn cầu. Nền kinh tế nước ta đã xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được giữ vững. Một số lĩnh vực kinh tế sản xuất và kinh doanh đã phục hồi trở lại. Đứng trước thời cơ mới xuất hiện trong làm ăn về kinh tế như trên, các ngành kinh tế, các nhà doanh nghiệp, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa tạo mọi điều kiện để cho các doanh nghiệp có điều kiện để bứt phá nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2009. Cùng với việc tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, các chủ thể sản xuất kinh doanh có nguồn vốn, vật tư, đủ sản xuất và kinh doanh, nhất là các đơn vị làm hàng xuất khẩu, thì một vấn đề có tính cấp bách và lâu dài là phải chú ý đến nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có đủ đức tài, có khả năng nắm bắt, đón đầu làm chủ khoa học công nghệ, chính là nhiệm vụ hàng đầu Trong những ngày này, chúng ta bồi hồi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính Người là nhà kiến trúc sư thiên tài đã tiên đoán được thời cơ và lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chớp được thời cơ và tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tưởng nhớ đến người, tưởng nhớ đến 40 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của người, chúng ta nguyện, cho dù khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động đến nền kinh tế nước ta, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, chung lòng biết tranh thủ thời cơ, tận dụng những yếu tố thuận lợi, những thời cơ này nảy sinh ra từ cuộc khủng hoảng, nhất định chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức đưa đất nước tiến lên vững bước trên con đường đổi mới.