(SGGP).- Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu Bộ GTVT xóa bỏ, dừng thu từ ngày 1-1-2013 đối với các trạm thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách nhà nước, các trạm thu phí sử dụng đường bộ trả nợ vay.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý các trạm thu phí khác (trừ các trạm thu phí hoàn vốn các dự án BOT) trong tháng 1-2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Đối với các trạm thu phí trên hệ thống đường địa phương, Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành xử lý, sắp xếp các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý theo nguyên tắc nêu trên.

Hiện trên hệ thống quốc lộ và đường cao tốc có khoảng 57 trạm thu phí. Theo phân loại của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tại thời điểm này có 12 trạm nộp ngân sách, 5 trạm trả nợ vay, 5 trạm đang bán quyền thu phí, 29 trạm thu hoàn vốn dự án BOT, 4 trạm thu hỗ trợ vốn dự án BOT, 1 trạm thu để hình thành vốn điều lệ cho CIPM Cửu Long, 1 trạm thu hoàn vốn đường cao tốc.

L.NGUYÊN