Kể từ 1/1/2008 tới, lương tối thiểu chung sẽ tăng theo vùng và theo đối tượng, từ 540.000 đến 1 triệu đồng/tháng.