Tại Việt Nam, những diễn biến trước và trong quá trình hội nhập đã tạo cơ hội đầu tư và cơ hội làm giàu cho nhiều người. Nhà đầu tư lớn tham gia vào các dự án và công trình lớn, người đầu tư nhỏ thì thông qua thị trường chứng khoán để hưởng lợi một phần của sự tăng trưởng của nền kinh tế.