(NDHMoney) Tỷ lệ thanh toán trong đợt này là 7%/cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây (mã TSM-HNX).

Cụ thể, 1/2 là thời hạn đăng ký cuối cùng và đến ngày 28 cùng tháng, TSM sẽ thực hiện thanh toán cổ tức với tỷ lệ 7%/cổ phiếu, tương đương với mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty, địa chỉ tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.