Giadinh.net - Bên cạnh những “loại sạn ngôn từ”, là những sai sót về mặt lịch sử. Có những ...