Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) vừa trả lời vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc hàng hóa nhập kinh doanh sản xuất có phải làm báo cáo quyết toán hay không.

Theo đó, nội dung trả lời nêu rõ, trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất, kinh doanh (khi nhập khẩu sử dụng mã loại hình A12-nhập kinh doanh sản xuất và đã nộp đủ các loại thuế), sau đó sử dụng một phần để sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước, một phần dùng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài thì được hoàn phần thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm xuất khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/ND-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ.

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh loại hình này cũng không thuộc đối tượng lập báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

N.Linh