(Chinhphu.vn) - Các dự án thuộc đối tượng quy định trong danh mục của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, những dự án không thuộc danh mục này sẽ phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Trung (Kon Tum) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc: Dự án liên tỉnh về làm hố móng đường dây tải điện là dự án phải làm cam kết bảo vệ môi trường hay làm báo cáo đánh giá tác động môi trường? Và trình cơ quan có thẩm quyền nào xét duyệt? Về vấn đề ông Lê Trung hỏi, Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường - Tổng cục Môi trường hướng dẫn như sau: Phụ lục của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định danh mục các dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, những dự án không thuộc danh mục này sẽ phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường. Đối chiếu với danh mục tại Phụ lục của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP, nếu dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì trách nhiệm thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (chi tiết tại phụ lục II, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP). Nếu dự án thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường thì chủ dự án sẽ thực hiện đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại điểm 2.3 Mục 2 Phần IV Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường cũng cho biết, câu hỏi ông Trung đưa ra chưa có đủ thông tin về nội dung, quy mô và địa điểm thực hiện dự án, do vậy Cục chưa có đủ cơ sở để khẳng định dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay bản cam kết bảo vệ môi trường. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường - Tổng cục Môi trường đã có văn bản hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc