Nền tảng của tôi là Việt Nam. Tôi chưa bao giờ hình dung sau khi tốt nghiệp đại học mình sẽ sống ở một nơi nào khác.